گروه مهندسی آینده

logo201

گروه مهندسی آینده

شماره تماس ضروری :  09907231811

درشبکه های اجتماعی ماراهمراهی کنید

طراحی فروشگاه اینترنتی

مجموعه ایی است ازفرآیندطراحی های سیستم های مختلف برای توسعه تجارت وافزایش فروش

مقایسه

درفروشگاه اینترنتی بازدیدکننده باید توانایی دیدن کالااززوایای مختلف ومقایسه کالاهاراداشته باشدتابتواندبهترین انتخاب ممکن راداشته باشد

تفاوت

درفروشگاه اینترنتی باکمک ابزارهایی که دراختیاربازدیدکننده قرارمیدهید به او این امکان رامیدهیدکه باتمام وجودتفاوت بین کالاهاراحس کندتابتواندازبین مجموعه بزرگی ازکالاها بهترین انتخاب ممکن راداشته باشد

مزایا

گاهی لازم میشودتوسط ابزارهای ویژه ایی مزایای کالایاکالاهای خاصی بیشتروبروش های گوناگون بیان شودکه مشتری های مرددسریعتربهترین تصمیم رابگیرند

معایب

گاهی توسط سیستم های طراحی شده ایی باید معایب بعضی کالاهارابیان وتوضیح دادکه مشتریان وبازدیدکنندگان درهنگام تصمیم گیری دچارتردید نشوندوهمین امرباعث روندافزایشی فروش میشود

دربحث فروش اینترنتی فروشگاه اینترنتی بهتراست یاشبکه های اجتماعی

برای راه اندازی اولیه یک سایت فروشگاهی به خریداری وثبت دامنه وهاست وقالب فروشگاهی نیازست درصورتیکه راه اندازی فروش اینترنتی درشبکه های اجتماعی هماننداینستاگرام وواتساپ وغیرو این چیزهانیازنیست

درشبکه های اجتماعی امکان پرداخت مستقیم وجودندارد ولی درسایت فروشگاهی ازطریق نصب یک درگاه پرداخت آنلاین میتوان مستقیماًازخریدارکالاپول دریافت کرد 

شبکه های اجتماعی درمعرض خطرفیلترینگ هستند ولی فروشگاه اینترنتی ازین امردرامان بوده وتازمانی که تابع قوانین داخلی باشد نیازی به اندیشیدن دراین باره نیست

درفروشگاه اینترنتی ابزارهای دسته بندی وجستجوی کالا تعبیه شده تابازدیدکننده راحت ترکالاهای مدنظرراپیداکندکه این امردرپیج فروش درشبکه های اجتماعی نیست

درسایت فروشگاهی ابزارهای مدیریت کالا اعم ازحذف واضافه وتغییرقیمت وسایرمشخصات هست ولی درپیج فروش شبکه های اجتماعی این ابزارها نیستند

بحث اعتمادمخاطب وبازدیدکننده ومشتریان ازمهمترین موارد چرخه خریدوفروش میباشدزیرافقط درصورت اعتمادکردن مشتریان خریدمیکنند وبرای این امرابزارهای قانونی درفروشگاه اینترنتی هست که درشبکه های اجتماعی نیست

اطلاعات وبسایت فروشگاهی ومشتریانی که درفروشگاه ثبت نام وخریدکرده اندنزدصاحب فروشگاه است  اما در اینستاگرام یا هر شبکه ی اجتماعی دیگر شما به پایگاه اطلاعات دسترسی ندارید، پس اگر شخصی وارد صفحه شما شود و موفق به دریافت و تغییر پسورد شما گردد، اگر راهی برای بازیابی پسورد نداشته باشید قطعاً پیج خود را از دست داده اید!

هردوی وبسایت فروشگاهی وپیج شبکه های اجتماعی نیازمندمدیریت مخاطبین وخریداران هستندتاهم خریدارواقعی بازهم خریدکند وبارضایت ازخریدخودمشتری بیاورد واین امرمستلزم سیستم مدیریت مخاطبین واطلاع رسانی میباشدکه ابزارهای خوبی برای فروشگاه اینترنتی هست ولی برای شبکه های اجتماعی نیست

طراحی فروشگاه اینترنتی تخصص ماست

طراحی سایت فقط باسه میلیون تومان

این فقط یک تبلیغ نیست یک راهکارخوب برای یک شروع خوب وعالی تره .باماهمراه باشید

پیمایش به بالا