گروه مهندسی آینده

logo201

گروه مهندسی آینده

شماره تماس ضروری :  09907231811

درشبکه های اجتماعی ماراهمراهی کنید

طراحی انواع سایت

سایت هابطورکلی ازچند دیدگاه دارای دسته بندی های متفاوتی هستند.یا براساس شغل وکارونوع خدمات دسته بندی میشوند همانند سایت کاریابی ، سایت فروشگاهی ، سایت مشاوراملاک ، سایت کلینیک پزشکی وغیروکه به این سایتهاخدمات محورمیگویند.یاکاربرمحورهستند مثل اکثرشبکه هاوانجمن های اینترنتی .یامحتوامحورهستند واکثراًبرای ارائه مطلب یاخبریاانواع محتواطراحی وبکاربرده میشنودمثل سایت های خبری وسایت های ترکیبی.ما درگروه مهندسی آینده انواع سایت رابنابه سفارش شمابه بهترین نحوطراحی و آماده سازی میکنیم.واینکارراباتضمین انجام میدهیم

دقت

 سایتهای وسیستم های درخواستی شمارابابیشترین دقت ،به بهترین نحوانجام میدهیم

کیفیت

بابهره گیری ازتکنولوژی های نوین سفارشات شمارادرکوتاهترین زمان ممکن بابهترین کیفیت بانجام میرسانیم

اطمینان

بااطمینان خاطرازینکه سیستم های طراحی شده ما بدون کمترین نقص وایراد تاسالها برایتان کارودرآمدزایی کند

مراحل آغازین طراحی وبسایت

1 - مشاوره

انواع وبسایت شامل وبسایت براساس سیستم های مدیریت محتوا ووبسایت های ازپایه برنامه نویسی شده میباشند

معمولاًبعضی ازآیتم های وبسایت مثل قالب وتم وافزونه ها براساس شغل تعیین میگردند یعنی قالبی که برای شغل مشاوراملاک مناسب است برای شغل کلینیک یاآموزشی مناسب نیست

معمولاًانتخاب تم باکارفرمایامشتری است مثل طیف رنگ وچینش اجزای صفحه وقالب وازیندست موارد .مواردی هم پیش آمده که پیشنهادازطرف مابوده که مشتری پس ازبررسی وتغییرات مدنظرخودآنراپذیرفته وبعنوان تم قالب وبسایت تعیین شده

تبلیغات وبسایت شامل آرم ولوگو وبنروحتی درآمدزایی ازتبلیغات میباشدکه تمامی موارد بامشتری بحث شده ومواردتوافقی درقراردادذکرمیشوند

پس ازانتخاب قالب ونوع سایت وتم وتبلیغات وسایرهزینه ها، هزینه طراحی بصورت تقریبی به کارفرمااعلام میگرددکه پس ازتوافق نهایی درقراردادذکرمیگردد

یکی دیگرازمواردی که بایدقبل ازشروع کارطراحی سایت توافق شوددرموردادمین سایت ومدیریت بروزرسانی واضافه یاکم کردن محتوادرسایت است که درقراردادقیدمیگردد

برندینگ وبرندسازی بزبان ساده به مجموعه فعالیت هایی گفته میشودکه یک نام یاآرم تجاری درجامعه معروف میشود.تمامی این فعالیت ها باکارفرمابه بحث وگفتگوگذاشته میشودچون طراحی سایت هم یکی ازآن مراحل میباشد

سئو بزبان ساده یعنی درجستجوی موضوعی خاص، سایتی که درآن به آن موضوع اشاره شده درابتدانمایش داده شود یاباصطلاح درآمار جستجو بالاترین باشددربین سایتهایی که همان موضوع درآنهااشاره شده. ازمواردمهم هرسایت که اکثراًصاحبان سایت سوال میپرسندوبرای هرصاحب سایتی ازاهمیت بالایی برخورداراست بحث سئوی سایت است.اینهم ازمواردی است که مجموعه فعالیت هایی راشامل میشوند که دریک دوره زمانی مشخص میباست اجراشوند تانتایج مثبت آن لمس گردد.

2 - انتخاب دامنه وهاست وقالب

دامنه سایت بیان کننده هویت سایت است .البته این یک اصل کلی نیست چون سایت هایی رامیبینیم که دامنه آنهاهیچ ارتباطی ندارندباموضوع یاشغل یاحرفه اصلی سایت ولی میتوان دامنه ایی انتخاب کردکه همنام وهم پسوندمرتبط باسایت باشد مثل پسوندSHOP . برای فروشگاه اینترنتی وORG . برای سایت سازمانی وغیرو

هاست بایدمتناسب باسایت انتخاب شودکه معمولاًاینکارتوسط طراح سایت پیشنهاد یاانتخاب میشودچون شامل مواردی فنی وتخصصی است وکارفرمایان محترم وسایرمشتریان خودرادرگیراینگونه مسائل نمی نمایند البته مواردی مهمی دراین انتخاب وجوددارد که برای کارکردسایت بصورت نرمال میبایست درنظرگرفت فضای هاست وامکانات سخت افزاری سروروپهنای باند ومواردی ازیندست که میتواند درسرعت لودصفحات وکارکرد صحیح سیستم سایت تاثیرگذارباشند

معمولاًقالب کلی سایت میبایست توسط کارفرما ومشتری انتخاب گرددکه بانشان دادن سایت های هم موضوع وهم عنوان داخلی وخارجی وانتخاب سیستم پایه سایت ، میتوان کارراشروع کرد.البته ذکراین نکته ضروریست که بعداًهم میتوان تغییرات مدنظرکارفرمارا اعمال کرد البته باکمی محدودیت های وابسته به نوع سیستم سایت که آنهم راه حل خودرادارد

3 - عقدقرارداد

برای عقدقراردادطراحی سیستم مدارکی ازقبیل فتوکپی کارت ملی وسندی دررابطه بامحل زندگی مشتری ومدارکی ازیندست برای قیدکردن درقرارداداخذمیگردد.همینطورمشخصات مجری طرح اعم ازنام ومحل کاروزندگی وشماره تماس هم درقرارداد قیدمیشود

 

معمولاًفناوری های بکاررفته درطراحی سیستم به اطلاع مشتری میرسدودرقراردادنیز درج میگردد چون ممکن است مشتری فناوری خاصی درنظرداشته باشد ومسائلی ازیندست

 دامنه ومیزبان وقالبی که مشتری انتخاب کرده درقراردادقیدمیشودکه این امرباعث سهولت کاروسرعت درکارمیشود.

دراکثرموارد مشتریان روی این قضیه خیلی تأکیددارند وبازه زمانی تحویل پروژه درقرارداد ذکرشده وحتی دربعضی موارد باجزییات ومراحل تکوین پروژه درج میگردد

دریافت مبلغ پروژه دردومرحله کلی صورت میگیرد که مرحله اول درابتدای کارمبلغی بعنوان پیش پرداخت دریافت میگردد ومابقی برطبق توافق عیناًدرقرارداد قید میگردد

مجری طرح ، فرد یاگروهی که مسئولیت اجرایی پروژه رابرعهده دارند حتماً درقراردادبامشخصات کامل قیدمیشوند

معمولاًخدمات پشتیبانی سیستم های تحت وب بدوصورت خدمات پشتیبانی فنی که شامل مراقبت ازسیستم دربرابر مشکلاتی که  باعث ازکارافتادن سایت میشوند وخدمات بروزرسانی سایت میباشند که پس ازتوافق باشرح جزییات درقرارداد ذکرمیشوند

مدت زمانی استکه قرارداد اعتبارقانونی داردوپس ازآن زمان قرارداد منعقدشده فاقداعتباراست

قیمت گذاری طراحی انواع سایت

سایت شخصی

3،000،000تومان
 • دامنه .ir رایگان
 • هاست رایگان
 • صفحه تماس باما
 • صفحه درباره ما
 • خدمات ما
 • نمونه کارها

فروشگاه اینترنتی

12،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • ایجاددسته بندی کالا
 • حذف واضافه کالا
 • ثبت نام مشتریان
 • درگاه پرداخت
 • ایجادغرفه

سایت تجاری

5،000،000تومان
 • امکانات سایت شخصی
 • صفحه وبلاگ
 • گالری عکس
 • پنل پیامکی
 • کارت ویزیت رایگان
 • یکسال پشتیبانی رایگان

باشگاه ورزشی

9،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • ثبت نام اعضاء
 • ثبت نام مربیان
 • کلاسهای ورزشی
 • رزروکلاس
 • درگاه پرداخت

سایت املاک

8،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • جستجوی املاک بافیلتر
 • امکان ثبت نام کاربر
 • امکان گفتگوی مستقیم
 • امکان رزروویلا
 • درگاه پرداخت

سایت آموزشی

9،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • ثبت نام اساتید
 • ثبت نام هنرجو
 • کلاس های آموزشی
 • رزروکلاس
 • درگاه پرداخت

سایت آگهی

10،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • ثبت نام کاربر
 • دسته بندی آگهی ها
 • حذف واضافه آگهی ها
 • تعیین زمان نمایش آگهی
 • درگاه پرداخت

سایت خبری

9،000،000تومان
 • امکانات سایت تجاری
 • دسته بندی خبرها
 • ثبت نام کاربر
 • کلمات کلیدی
 • درج آگهی
 • درگاه پرداخت
Holistic approach

Senectus fringilla vitae at lacus sollicitudin mi vel consectetur congue facilisi amet, maecenas egestas imperdiet.

Passionate teachers

Senectus fringilla vitae at lacus sollicitudin mi vel consectetur congue facilisi amet, maecenas egestas imperdiet.

Supervision to keep children

Senectus fringilla vitae at lacus sollicitudin mi vel consectetur congue facilisi amet, maecenas egestas imperdiet.

01

Infant

Pulvinar ultrices porta mattis quis lobortis est facilisis purus nunc, sed semper enim dictum sed donec condimentum sodales sed non vel malesuada morbi arcu justo

02

Toddler

Pulvinar ultrices porta mattis quis lobortis est facilisis purus nunc, sed semper enim dictum sed donec condimentum sodales sed non vel malesuada morbi arcu justo

03

Preschool

Pulvinar ultrices porta mattis quis lobortis est facilisis purus nunc, sed semper enim dictum sed donec condimentum sodales sed non vel malesuada morbi arcu justo

Day care membership offer

Schedule and tuition

01

Half Days

Eu vestibulum praesent pretium platea fusce amet lobortis ut malesuada neque scelerisque pulvinar quisque turpis ut etiam sit volutpat.

02

Full Days

Eu vestibulum praesent pretium platea fusce amet lobortis ut malesuada neque scelerisque pulvinar quisque turpis ut etiam sit volutpat.

03

Extended Day

Eu vestibulum praesent pretium platea fusce amet lobortis ut malesuada neque scelerisque pulvinar quisque turpis ut etiam sit volutpat.

We welcome kids into our 2-4’s program based on their birth year.

پیمایش به بالا