گروه مهندسی آینده

logo201

گروه مهندسی آینده

شماره تماس ضروری :  09907231811

درشبکه های اجتماعی ماراهمراهی کنید

درباره ما

به سایت گروه مهندسی آینده خوش آمدید

مابرای جلب رضایت شماازدنیای فناوری اطلاعات وکامپیوترگردهم آمده ایم

ماکی هستیم

درسال 1381 گروه مهندسی آینده درقالب شرکت تعاونی آینده ، فناوری ، مدیریت باهدف اجرای پروژه های کامپیوتری ونرم افزاری تشکیل شد وازآن سال تابحال پروژه های زیادی درزمینه های مرتبط باموفقت انجام گرفت که رضایت مشتریان ماگواه این مدعاست

هدف اصلی ما

مابدنبال بومی کردن ودردسترس قراردادن تکنولوژی های پیشرفته نرم افزاری وکامپیوتری روزدنیاهستیم تا مدیران وصاحبان صنایع وتجارت راحت ترامورات خودرامدیریت کرده ومیزان بهره وری رابالاترببرندوازین طریق بیکاری کاهش یابدواقتصادجان تازه ایی بگیرد

آنچه میتوانیم انجام دهیم

6 مرحله کلی انجام پروژه

01.

تحقیق وبررسی

برای انجام هرپروژه ابتدادرباره آن تحقیق وبررسی صورت میگیرد واین عمل طی مرحله مطالعات پروژه انجام میگیرد

02.

تعیین پیش نیازهاوطرح اجرا

دراین مرحله پیش نیازهاوتکنولوژی های موردنیازوسایرمواردازقبیل مبلغ،زمان موردنیاز،فازبندی،وغیروطی طرح جامع تعیین میگردد.

03.

طراحی پروژه

دراین مرحله پروژه شروع شده وبعدازمقدمات کارواردفازاجرایی میگردد.بعدازآماده سازی مقدماتی به رویت کارفرمابرای هرگونه تغییرات میرسد

04.

توسعه وتکمیل پروژه

دراین مرحله باجمع آوری واعمال تمامی نقطه نظرات وایرادات کارفرما، طرح درفازنهایی قرارگرفته ومیرودکه نهایی شود

05.

مرحله آماده سازی جهت تحویل

این مرحله بعدازاعمال نقطه نظرات مشتری وآماده سازی بستراجرای پروژه وتعیین شرایط مدیریت پروژه وپشتیبانی ونحوه کارکردسیستم است

06.

مرحله نهایی وتحویل پروژه

دراین مرحله پروژه آماده تحویل به مشتری است وطبق قرارداد بین مجری طرح ومشتری تحویل مشتری میگردد.

چرااکثراًماراانتخاب میکنند

سعی ماهمیشه براین بوده که برای جلب حداکثری رضایت مشتریان کارکنیم واین ممکن نیست مگربابروزنگه داشتن اطلاعات ودانش فنی و همگام بودن بانیازهای روزجامعه واین امرفقط درصورتی شدنی است که:

هرچقدرطراحی یه محصول یایک پروژه ازکیفیت بالاتری برخوردارباشدنتیجه کارازکیفیت بالاتروبهتری برخوردارخواهدبود

دغدغه اکثرمشتریان درهنگام انتخاب مجری طرح یافروشنده کالا نوع وکیفیت خدمات پشتیبانی است.ماهمیشه سعی کرده ایم که دغدغه مشتریان رادرک کنیم وآنرادرقراردادلحاظ کنیم

برای مااین مهم نیست که چقدروقت گذاشتیم وهزینه کردیم ، بلکه نتیجه کارمهم است چون این خواست اصلی همه مشتریان است که درقبال پولی که پرداخت میکنند کالایاخدماتی باکیفیت دریافت کنند

کارخوب وباکیفیت فقط ازافرادصاحب دانش وتجربه برمیایدوازهمین روگروه ماهمگی ازافرادحرفه ایی میباشندبادانش فنی بالاوتجربه زیاد

مشتریان بخاطرداشتن مجوزهاوتاییدیه های رسمی بمااعتمادمیکنند چون اینها نشانه صلاحیت علمی وفنی یک متخصص یایک مجموعه است

درخلال این سالهاماپروژه های گوناگونی رادراکثرزمینه هاباموفقیت به انجام رسانیده ایم ازجمله طراحی سایت وطراحی تبلیغاتی وراه اندازی شبکه وغیرو

چندعدد

برای نشان دادن این چندسال فعالیت مادراجرای موفق پروژه ها

1
مشتریان راضی
100
پروژه های تکمیل شده
1
جوایزولوح های کسب شده
1 K+
خطوط کد برنامه

طراحی سایت فقط باسه میلیون تومان

این فقط یک تبلیغ نیست بله یه راهکارخوب برای یک شروع خوب است

پیمایش به بالا