چرابعضی ازطراحان سایت باقیمت های پایین سایت طراحی میکنند؟قسمت یک

لطفاًاین مطلب راتاآخرمطالعه بفرمایید

برای پاسخ به این سوال بایدببینیم چه عواملی تعیین کننده قیمت طراحی سایت هستند :

یکی ازعوامل زمان است یعنی طراح مدت زمانی که برای آماده سازی وتکمیل سایت اختصاص میدهدرابعنوان هزینه حساب کرده وروی قیمت هااضافه میکند. یعنی اگرطراح برای خودحقوق 10میلیون تومان درماه درنظربگیردوسایت یکهفته ایی آماده وتکمیل شودهزینه طراحی آن میشود2/5 میلیون اگردوهفته ایی آماده شودهزینه طراحی میشود5میلیون واگریکماهه آماده شود هزینه طراحی میشود10میلیون البته همه اینهابستگی داردکه طراح برای خودچه دستمزدی درنظرگرفته چون اکثرطراحان فریلنسرهستند یعنی متخصصینی که ازجایی حقوق نمیگیرندوکارتنهامنبع درآمدشان است.یکی دیگرازعوامل تعیین کننده قیمت سایت تکنولوژی هایی استکه درطراحی آن استفاده میشود.این تکنولوژی هامعمولاًبدودسته تقسیم میشوند :1 – تکنولوژی سیستم های سایت ساز یابعبارت دیگر سیستم های مدیریت محتوا.این سیستم هاازدوقسمت بهم پیوسته تشکیل شده اند :قسمت مدیریت سیستم که صاحب ویامدیرسایت ازآنجااعمال تغییرات سفارشی راانجام میدهد وقسمت نمایش یعنی همان صفحاتی که بازدیدکننده های سایت میبینند.سیستم های مدیریت محتوارامیتوان برایگان ازاینترنت دانلودکرد واعمال تغییرات وسفارشی سازی بنابه درخواست مشتری نیز بسرعت انجام پذیراست بهمین علت قیمت طراحی سایت بااین تکنولوژی هاارزانتراست. 2 –  دسته دوم تکنولوژی ها زبانهای برنامه نویسی است یعنی بنابه  سفارش ودرخواستهای مشتری برای هرقسمت وهردرخواست بایدبرنامه نویسی شودتاسایتی که مشتری درنظرداردآماده وتکمیل شود.اینکارزمانبراست ومخصوصاًاگرمیزان درخواستهای مشتری زیادباشد بیشترطول میکشدبخاطرهمین هزینه طراحی بازم بیشترمیشود.

یکی دیگرازعوامل تعیین کننده قیمت طراحی سایت اینترنتی تعداددرخواست هایی هستندکه مشتری داردبطورمثال مشتری میخواهدکه سایت چندصفحه داشته باشد یکی بعنوان صفحه اصلی ویکی تماس باما ویکی برای معرفی صاحب یاصاحبان سایت ویکی هم برای معرفی خدمات وکالاویاسایت گالری عکس داشته باشد ومنوداشته باشد وقسمت ثبت نام ازمخاطبین داشته باشد وقسمت ورود به پروفایل برای کاربران سایت و قسمت آمارگیری ازبازدیدکنندگان ودرخواستهای دیگرکه هریک ازینها نیازبه برنامه نویسی وهزینه دارد.

یکی دیگرازعوامل حجم سایت است که میتواند بخاطردرخواستهای  مشتری ویاتعدادفایل بارگذاری شده یاتعدادثبت نام مخاطبین ویاهردلیل دیگرباعث شود سایت حجم سنگینی داشته باشد.

عامل دیگر سرعت بارگذاری سایت است.معمولاًبازدیدکنندگان سایت هایی رامیپسندند که زودبازشودوسرعت بارگذاری آن بالاباشدمخصوصاًبرای کسانی که دسترسی به اینترنتی پرسرعت ندارند.معمولاًبرای اینکه سایتی زودتربازشودبایدکارهای بیشتری انجام دادوهمین عامل باعث افزایش هزینه هامیشود.