چرابعضی ازطراحان سایت باقیمت های پایین سایت طراحی میکنند؟قسمت دوم

عامل بعدی زیبایی سایت است.معمولاًبازدیدکنندگان ، سایتهای زیباکه صفحاتی زیبادارندباعکسهاوویدیوهای جالب ودیدنی رابیشترمیپسندندووقت بیشتری برای بازدیدازمطالب سایت اختصاص میدهند.چندعامل اصلی درزیباترشدن سایت هاعبارتندازنحوه چینش مطالب درهرصفحه ، اندازه ووضوح وزیبایی فونت ها، اندازه ووضوح وزیبایی عکسهاوویدیوها ، استفاده بجاازلینک ها ،استفاده صحیح وبجاازرنگها وایجادهارمونی ، استفاده صحیح ازیک تم خاص وهزاران مورددیگرازین دست که درتخصص طراحان صفحات وب هست بایدرعایت شوندتا سایتی زیباووعامه پسندطراحی شود.

عامل بعدی تعیین کننده قیمت، طراحی سایت تعدادصفحات سایت است.بطورمعمول هرچه تعدادصفحات بیشترباشدباید کاربیشتری صورت بگیرد تاهمه این صفحات آماده وتکمیل گردند.تعدادصفحات سایت بسته  به درخواست مشتریان متغیراست.معمولاًهرسایت اینترنتی بایدیک صفحه بعنوان صفحه اصلی داشته باشدکه معمولاًبه آن صفحه خانه نیزگفته میشود.بعضی ازسایتها تمام مطالب مهم واصلی خودرادرهمین یک صفحه قرارمیدهندالبته بانظم وترتیب خاص وازبالابه پایین که عمدتاًازبالابامنوی اصلی ولوگوسایت شروع شده وبعدتصویراصلی که میتوان بجای آن اسلایدشوقراردادوبعدسرفصل خدمات ارائه شده یادسته بندی کالای ارائه شده درسایت وبعدازآن توضیحاتی مختصردرباره صاحب سایت وبعدارائه نمونه کارهاویاکالاهاونظرات تعدادی ازمشتریان درباره خدمات دریافت شده یاکالاهای خریداری شده قرارداده میشودوبعد گذاشتن قسمت راههای تماس باما ودرانتها پیامی برای بازدیدکنندگان وکپی رایت سایت ومنوی پایینی سایت.