روشهای مدیریت سایت.قسمت اول

اکثرکسانی که سایت سفارش میدهنددراین قسمت یعنی مدیریت سایت خودشان مشکل دارند.این مسئله چنددلیل عمده دارد.مدیریت سایت بامدیریت یک مغازه یادفترکاریافروشگاه تفاوت های عمده دارد.معمولاًدرمغازه یادفترکاریافروشگاه وهرمکان کسبوکاردیگرارتباط بصورت رودرواست ومحاوره کلامی برای ارتباط استفاده میشود.درروشهای قدیمی تجارت برای تبلیغات چاپ تراکت وبروشوروکارت ویزیت وازیندست ابزاراستفاده میشدهرچندهنوزهم این ابزارهای تبلیغاتی استفاده میشود.مسئله اول نوع نگاه مدیرسایت بایدتغییرکند.سایت هم یک دفترکاریامغازه است منتهی بصورت تمام وقت ودرمعرض دیدهمه کسانی که وارداینترنت میشوند.برای مدیریت سایت بایدببینیم چه مطالبی میخواهیم درسایت بگذاریم وهریک ازین مطالب چه جایگاهی دارندوبه چه منظوردرسایت گذاشته میشوندوانتظارماازانتشار آنهاچیست وچه بازخوردی رادرنظرگرفته ایم.معمولاًمطالبی که درسایت انتشارداده میشودبهدودسته تقسیم میشوند.1 – مطالب خیلی ضروری که مطالبی هستندهمه سایت هاازآنها استفاده میکنند مثل راههای تماس وآیکون های شبکه های اجتماعی وسرفصل خدمات وگروه های کالا برای فروشگاه های اینترنتی .این مطالب اگرنباشندسایت بیمعنی است واصلاًخریداری وهزینه کردن سایت دردرجه اول بهمین منظورمیباشد.2 – مطالب مهم یامفید که برای جذب مخاطب ازآنهااستفاده میشودمثل گذاشتن محتوا،تبلیغات اینترنتی،لینک های مفید،گالری عکس وویدیووغیرو…

بعضی ازمدیران مبالغ زیادی هرماه برای چاپ تراکت وبروشورهای تبلیغاتی خرج میکننددرحالیکه اگرکمی وقت بگذارندوهمین تبلیغات رادرسایت خودبگذارندتعدادزیادتری مخاطب راجذب خواهندکرد.

برای گذاشتن مطالب درسایت اول بایددسته بندی آنهامشخص شود.بطورمثال مطالب تبلیغی ،آموزشی،خبری،راهنماوغیرو

اینکه انتشارمطالب درسایت چقدرمهم است برمیگرددبه استفاده عموم مردم ازاینترنت.هرمطلب که دراینترنت انتشارمیدهیدمخاطبان خاص خودرادارد.باانتشارمحتوادرباره موضوعات ودسته های مختلف درحقیقت شمامخاطبانی ازگروههای مختلف راجذب سایت خودمیکنیدبطورمثال وقتی مطلبی آموزشی انتشارمیدهیدکسانیکه دراینترنت دنبال محتواهای آموزشی میگردندجذب سایت شمامیشوندویاوقتی مطلبی تبلیغی درموردفعالیت هاویاکالاهای خودمیگذاریدکسانیکه دنبال آندسته ازکالاهایاخدمات میگردندجذب سایت شمامیشوند وهمینطورکه ملاحظه میفرماییدباانتشارهرمطلب یه گروه خاص به جمع مخاطبین شماافزوده میشود.برای گذاشتن محتوا وانتشارآن درسایت بایدبه چندنکته توجه فرمایید.اول اینکه محتوابرای همه قابل فهم ودرک باشد یعنی ازبکاربردن کلمات وجملات یاادبیاتی که برای همه قابل درک نیست بشدت پرهیزشودچون مخاطبین بسرعت ازسایتی که مطالبش بوضوح قابل فهم نیست ردمیشوندوحتی زحمت فکرکردن نیزبخودنمیدهند.دوم اینکه تاریخ انتشاریاموقع وزمان بایدرعایت شود.مخصوصاًدرموردمحتوای تبلیغی وابسته به جشن یامراسمی ملی میهنی یاموعدی که برای تخفیف ویاجشنواره درنظرگرفته میشود.سوم اینکه محتوابایددارای هماهنگی باسایرموضوعات وموضوع اصلی سایت باشدمثلاًسایت فروشگاهی نبایددرمورد مباحثی همچون مسایل ومشکلات خانواده ومسایل سیاسی وازیندست، مطلب انتشاردهدزیرااینکاربشدت به ریزش مخاطب خواهدانجامید.بایدانتخاب موضوع جوری باشدکه به جذب بیشترمخاطب بیانجامدویامنجربه فروش بیشترفروشگاه اینترنتی شود.

 ناتمام