درباره ما

هدف اصلی

هدف اصلی ماارائه پروژهابابالاترین کیفیت درکوتاه ترین زمان ممکن وبامناسب ترین هزینه هاست

برای تحقق این هدف چندفاکتوررادرکارمون نهادینه کردیم.اول اینکه تلاش بیشتری نیازهست برای حصول کیفیت بهترودوم اینکه برنامه ریزی دقیقتری بایدانجام بگیرد برای انجام کاردرزمان کمتروسوم اینکه ترکیبی ازتلاش بی وقفه وبرنامه ریزی منسجم وآینده نگری دقیق ترروبکارمیزنیم برای پایین آوردن قیمت هاتاحدامکان

مسیرراه

مشتری مداری تعیین کننده مسیرحرکت ماست

برای تعیین مسیردرست حرکت براین مبنامابه جمع آوری مدام نظرات وخواسته های اکثرمشتریان اهتمام داریم واین خواسته هادردنیای فناوری اطلاعات وکامپیوترشامل طیف وسیعی ازپروژه هاودرخواست هامیشودکه پس ازدسته بندی وآرشیومیباست بطرزصحیحی تجزیه وتحلیل گرددتادقیق ترین پاسخ به هرسوال ودرخواست داده شود ودراینصورت است که پروژه ها دقیق ترومنظم تربه نتیجه میرسند

مدیریت گروه مهندسی آینده

متخصصین زیادی درحال حاضرباماهمکاری میکنند که بنابه نوع کار بصورت موقت یادائمی درحال اجرای پروژه های محوله هستند

رضامعارفی

مدیرگروه مهندسی آینده وسرپرست تیم برنامه نویسی ازسال 1381 تاکنون . دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم کامپیوتر و درحال حاضردانشجوی ارشد مهندسی نرم افزارمیباشد.

آدرس ایمیل : rzamaarefi@gmail.com

ازسال 81تاحال که درخدمت شماهستم پروژه های گوناگونی رادرزمینه های مختلف باکمک تیم مهندسی گروه باموفقیت به انجام رساندیم ودرخلال این سالهافرازوفرودهایی هم داشتیم بهمراه چالشهای متنوع ولی خودم وهمه مهندسین همراه گروه همیشه این اصول رامدنظرداشتیم که اولاًپروژه ها ودرست انجام شدنشان به اعتبارمابستگی دارندوبایدتاپای جان ایستادگی کردتاکاردرست وصحیح انجام شودودوم اینکه برای بروزبودن وغلبه برمسایل آینده بایدفعالیت های مطالعاتی وتحقیقاتی کماکان درکنارکارادامه داشته باشندوسوم اینکه رضایت مشتری وکارفرمامهمترین اصل درجذب پروژه های بیشتراست روی همین اصل نهایت تلاش خودرامعطوف به جلب رضایت وخوشنودی کارفرمایان محترم که بعضاً ازمتخصصین طرازاول کشوربوده وهریک درشته کاری خودصاحب ایده وسبک میباشندنماییم.امیددارم بالطفاخداوندمهربان وحمایت کارفرمایان ومشتریان محترم وفرهیخته کماکان بتوانیم نتایج بهترودرخشانتری درانجام کارهاکسب نموده تارضایت بیشتری حاصل شود

روش کلی مابرای اجرای پروژه ها

برای اجرای هرپروژه ایی ابتداطی جلساتی بامشتریان به نظرات وخواسته های آنان گوش فراداده وازلابلای سخنان ونظرات وخواسته هایشان جزییات پروژه تاحدزیادی مشخص شده وبعدازچندجلسه مشاوره وارائه راهکاروپیشنهادشکل کلی کاروجزییات آن تاحدزیادی مشخص میشودوبعدمرحله ارائه طرح به مشتری میباشدکه درصورت توافق طرح برای عقدقراردادآماده میشود وبرای اجرانیز فازبندی شده وپایان هرمرحله نیازبه تأییدمشتری دارد

گروه مهندسی آینده

تلاش مابرای جذب حداکثری رضایت مشتریان است باارائه پروژ هایی باکیفیت تر درزمان کمتروقیمت های مناسب تر

خدمات نرم افزاری

سخت افزاری

سایرخدمات ما

خدمات دردنیای کامپیوترشامل طیف وسیعی ازخدمات میشود که بعنوان نمونه چندتای اینها دراینجاآمده

برای پیشرفت درکاریک وب سایت زیباسفارش دهید

برای تعامل بیشتربامشتریان خوداین بهترین راهست ودرعین حال ارزانترین وموثرترین راه