خدمات ما

خدمات تخصصی گروه مهندسی آینده

بیشترین خدمات ماشامل این سرفصل هاهستند

گروه مهندسی آینده

اگرتصمیم داریدبرای خودتون یادفترکارتون یک سایت راه اندازی کنیدیااگه تولیدکننده هستین یاقصدراه اندازی فروشگاه اینترنتی داریدحتماًباماتماس بگیرید

طراحی ونصب وراه اندازی بهمراه تهیه ملزومات وخدمات پشتیبانی انواع مرکزکامپیوترواستودیوتولیدنرم افزاروانیمیشن بهمراه عقدقراردادوارائه آموزش های لازم

ارائه خدمات سئوسایت وافزایش بازدیدکننده ازسایت وصفحات شبکه های اجتماعی بااستفاده ازابزارهای اینترنتی بمنظوربالابردن رتبه سایت درموتورهای جستجو

اکه احتیاج به یه اپلیکیشن موبایلی خوب داریداونم باکمترین هزینه درکوتاهترین زمان وبالاترین کیفیت، گروه مهندسی مابراتون طراحی میکنند.لطفاًبرای کسب اطلاعات بیشترباماتماس بگیرید.

برای کاریامجموعه یاشغلتون یک نام مناسب انتخاب کنید، مابهتون کمک میکنیم که نامی که انتخاب کردین تبدیل بشه به یک نام تجاری معروف ویک برندمعتبرومشهور

اگربرای سایت یافروشگاه یامجله اینترنتی خودنیازداریدکه بطورمنظممحتواتهیه بشه ماطبق قراردادوبصورت برنامه ریزی شده کارتهیه وترجمه محتوارابرای شماانجام میدهیم.برای کسب اطلاع بیشترلطفاًتماس بگیرید.

نظرات مشتریان ما

اصل برای ماجلب رضایت مشتریان است ودراین راه ازهیچ کوششی فروگذارنمیکنیم

گروه مهندسی آینده برای دفترمشاورین املاک خانه های رویایی یک سری جداول بنگاهداری ویک سایت مشاوراملاک طراحی کردندکه موردپسندبود.برای ایشان آرزوی موفقیت دارم
من مدیروصاحب یه دفترنگهداری ازسالمندوافرادبیمارهستم وگروه مهندسی آینده یه سایت زیبابرام راه اندازی کرده که خیلی خوشم اومد امکاناتی که نیازدارم روداره و سایتش کامله
تصمیم داشتم یه فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنم ولی نمیخواستم هزینه زیادی برای اینکاربدم تااینکه گروه مهندسی آینده کمک کردند این فروشگاه روراه اندازی کنم امکاناتش تقریباًکامله

سوالات متداول

اینهاتعدادی ازسؤالات عموم مردم ومخاطبان ماست

مزایای وب سایت بیشماراست فقط اینکه چون وب سایت ازلحاظ مکانی وزمانی محدودیتی نداردوراه اندازی آن نسبت به قیمت مغازه ودفترخیلی ارزانتراست همین عوامل بزرگترین مزایای وب سایت بشمارمیرود

معمولاًهزینه طراحی وب سایت شامل چندبخش است که یکی هزینه های مربوط به خریداری هاست ودامنه میباشدویکی هم هزینه طراحی ونصب خودسایت که برای سایت های عمومی ومعمولی بین یک میلیون تاسه میلیون میشود.برای سایت های حرفه ایی بسته به نوع درخواست ها وحجم کارمحاسبه میشوند.لطفاًبرای کسب اطلاع بیشترباماتماس بگیرید

امکاناتی که وب سایت ها دراختیارمیگذراندهیچگاه باپیج های  شبکه های اجتماعی قابل مقایسه نیستندوتازه این امکانات هم همگی قابل توسعه میباشنددرصورتیکه پیج ها هیچگاه قادربه ارائه این امکانات نیستند

برای سایت های معمولی یک تاسه روز طول میکشد والبته بعدازآن مرحله سفارشی سازی سایت است که بنابه درخواست مشتری ممکن است چندروزتاچندهفته هم طول بکشد.برای سایت های حرفه ایی همانند دیجی کالاممکن است تاچندماه بسته به تعدادامکانات درخواستی وحجم کارحتی بیشترهم طول بکشد.

اگرسایت باسیستم مدیریت محتواطراحی شده باشداکثراًامکانپذیرست مخصوصاًسیستم مدیریت محتوای وردپرس که اینکاریعنی تبدیل یاتجهیز سایت به فروشگاه اینترنتی خیلی راحت ترانجام پذیرست

راههای زیادی برای افزایش بازدید کننده ازسایت هست که مهمترین آنها استفاده ازابزارهای اینترنتی است همانند بروزرسانی سایت بطورمرتب ،استفاده ازکلمات کلیدی، استفاده ازلینک ها ، بارگذاری محتوا بطورمنظم وروزانه ،رفع معایب سایت ،استفاده ازشبکه های اجتماعی وغیرو.

بله  بعبارتی میتوان گفت سایتی که خریداری کرده اید بصورت نامحدودتازمانیکه شمابخواهیدآنلاین میباشد.البته برای ادامه فعالیت سایت ازجهت مسایل فنی نیازبه قراردادپشتیبانی باطراح سایت هست 

بله سایتی که شمامالک آن هستین همانند سایراملاک قابل انتقال به غیربوده وهیچکس حق ابطال این حق مالکیت رانداردبجز قوانین مالکیت سایت مصوب کشور. 

پاسخ به این سوال به چندعامل بستگی دارد.اول اینکه سایت برای چه هدفی طراحی میشود؟دوم اینکه چقدر مایل هستین برای طراحی سایت هزینه کنید؟سوم اینکه آیامایل هستیدبعدازطراحی ونصب سایت شخصاًمدیریت سایت رابرعهده بگیرید؟آیاسایت بعدازطراحی ونصب به تغییرات واضافه کردن مطلب بصورت مرتب نیازداردیاخیروسوالاتی ازین دست تعیین کننده نوع تکنولوژی مورداستفاده برای طراحی سایت میباشند

معمولاًهزینه های طراحی سایت بصورت نصف هنگام شروع کارونصف مابقی هنگام تحویل کاردریافت میگردد باستثناء مواردخاص که هنگام عقدقراردادبنابرتوافق طرفین بصورت اقساط دریافت میگردد

برای توسعه کسب وکارتون یک وب سایت زیباسفارش دهید

باداشتن وب سایت شمامیتوانیدبهترین تعامل رابامشتریان خودداشته باشید